ÁSZF

SIMPLE – Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) GlobeStock Bt. (9495 Kópháza, Temető utca 56.) által a(z) ketokave.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Általános rendelkezések, általános rendelkezések hatálya

A Honlap üzemeltetője a GlobeStock Bt., mely Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ”ÁSZF”) a ketokave.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató, regisztrált felhasználó, és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2019. júnus 1. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

A GlobeStock Bt. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját.

Felhasználásra vonatkozó szabályok, rendelkezések

A Felhasználók a Felhasználással, a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi elemek”) a GlobeStock Bt. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az szolgáltató jogosult. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi elemeket csak a GlobeStock Bt. előzetes írásos engedélye esetén jogosult felhasználni. Nem engedélyezett jogellenes felhasználás jogsértésnek minősül, és jogi következményekkel járnak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A GlobeStock nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót ért esetleges károkért.

A GlobeStock Bt. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap felhasználása a felhasználó saját állama (külföld) szerinti jogszabályokba ütközik, a felhasználót ebből ért kárért a GlobeStock Bt. semminemű felelősséggel nem tartozik.

Szerződés általános feltételei

A jelen ÁSZF fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a GlobeStock Bt. (továbbiakban: Eladó) és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: Vevő) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a GlobeStock Bt. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát meghatározott ellenérték fejében adásvétel jogcímen ruházza át a Vevőre. Eladó és Vevő megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ” Szerződésmódosítás”). A szerződéskötés nyelvezete a magyar.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:12. §-a az irányadó. Amennyiben szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, a GlobeStock Bt. Santé a szerződés megkötését bármikor megtagadhatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a GlobeStock Bt. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit a Vevővel szemben érvényesíteni.

Szerződés megkötése, teljesítése

Eladó és Vevő kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. Szerződést kötni regisztrációval vagy regisztráció nélkül is van lehetőség. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze. Összegyűjtést követően a fizetési és postázási módok kiválasztása következik. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A láthatóan hamis vagy hibás regisztrációt a GlobeStock Bt.  jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőre terhelhetőek. A hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. Amennyiben a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi abban az esetben a GlobeStock Bt. Vevő irányába nem tartozik felelősséggel. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő értesítése nélkül is – törölni. Eladó csak Magyarországon folytat kiszállítást. A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít.

A jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és az Eladó között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. Az Eladó a megkapott megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

Szerződés tárgya

A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit. A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat.

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt az ár módosítását Eladó a megrendelést követően is módosíthatja. A megváltozott vételárról és a hibáról a tudomásszerzését követően a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát az Eladó irányába a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli, abban az esetben A vevő és eladó úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételére futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége.

Elállási jog

A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. Eladó a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. Az Elállási nyilatkozatot postai úton illetve email formályában tudja Eladó fogadni (címzésről a Kapcsolat menüpontban tájékozódhat) hivatkozva benne a rendelési számra. Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül, jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül természetes személynek, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni.

A Vásárló az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén az Eladó részére visszajuttatni. Eladó a teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 30, azaz harminc napon belül fizeti vissza a Vásárlónak. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Vásárló a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte az Eladó részére.

Vásárló és Eladó közösen megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Vásárlót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

Jótállás, szavatosság

Eladó az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt, garanciát vállal. A Jótállás érvényesítésének helye: Budapest, Sobieski u.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

Panaszkezelés

A Vevő (ebben az esetben továbbiakban: Bejelentő) az általa érvényesíteni kívánt igényt az Eladó számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton illetve postai úton teheti meg a Kapcsolat menüpontban feltűntetett címeken. Eladó a panszkezelésről Jegyzőkönyvet vesz fel és vezet, melyben jelen pontban meghatározva Vásárló hozzájárul szükséges adatainak rögzítéséhez.

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2019. június 1. napja.

VÁSÁRLÁS